Regulamin

Warunki świadczenia usług przez John Maxwell Team

Wprowadzenie

Witamy w John Maxwell Team. Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez John Maxwell Team. Odwiedzając naszą stronę internetową i uzyskując dostęp do informacji, zasobów, usług, produktów i narzędzi, które zapewniamy, rozumieją i zgadzają się Państwo zaakceptować i stosować następujące warunki określone w niniejszej polityce (zwane dalej „Umową Użytkowania”), wraz z warunkami określonymi w naszej Polityce Prywatności (więcej informacji znajduje się w sekcji Polityka Prywatności poniżej).

Niniejsza umowa obowiązuje od 25 maja 2018.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy Użytkowania od czasu do czasu bez powiadomienia. Przyjmujecie Państwo do wiadomości i zgadzacie się Państwo, że Państwa obowiązkiem jest okresowe zapoznawanie się z niniejszą Umową Użytkowania w celu zapoznania się z każdymi jej zmianami. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu takich zmian będzie stanowić potwierdzenie i zgodę na zmienione warunki.

Odpowiedzialne Stosowanie i Postępowanie

Odwiedzając naszą stronę internetową i uzyskując dostęp do informacji, zasobów, usług, produktów i narzędzi (zwanych dalej „Zasobami”), które zapewniamy Państwu bezpośrednio lub pośrednio, zgadzacie się Państwo wykorzystywać te Zasoby wyłącznie do celów zamierzonych jako dozwolone przez (a) warunki niniejszej Umowy Użytkowania oraz (b) obowiązujące przepisy prawa, regulacje i ogólnie przyjęte praktyki lub wytyczne.

Przy czym rozumiecie Państwo, że:

a. Aby uzyskać dostęp do naszych Zasobów, możecie Państwo zostać poproszeni o przekazanie pewnych informacji o sobie (takich jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe itp.) w ramach procesu rejestracji lub w ramach możliwości korzystania z Zasobów. Zgadzacie się Państwo, że wszelkie podane informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

b. Jesteście Państwo odpowiedzialni za zachowanie w poufności wszelkich danych logowania związanych z dowolnym kontem używanym do uzyskiwania dostępu do naszych Zasobów. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za wszystkie działania na Państwa koncie/ach.

c. Uzyskiwanie (lub próby uzyskiwania) dostępu do któregokolwiek z naszych Zasobów w inny sposób niż za pośrednictwem środków, które zapewniamy, jest surowo zabronione. Zgadzają się Państwo nie uzyskiwać dostępu (ani próbować uzyskać dostępu) do żadnego z naszych Zasobów w sposób zautomatyzowany, nieetyczny lub niekonwencjonalny.

d. Podejmowanie jakichkolwiek działań, które zakłócają lub ingerują w nasze Zasoby, w tym serwerach i/lub sieci, w których znajdują się nasze Zasoby lub są z nimi połączone, jest surowo zabronione.

e. Próby kopiowania, powielania, reprodukowania, sprzedaży, handlu lub odsprzedaży naszych Zasobów są surowo zabronione.

f. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, straty lub szkody, które możemy ponieść bezpośrednio lub pośrednio w związku z wszelkimi nieautoryzowanymi działaniami prowadzonymi przez Państwa, które wyjaśniono powyżej, i które mogą pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną lub cywilną.

g. Możemy dostarczać różne otwarte narzędzia komunikacyjne na naszej stronie internetowej, takie jak komentarze na blogach, posty na blogach, publiczne czaty, fora, fora dyskusyjne, grupy dyskusyjne, oceny produktów i recenzje, różne serwisy społecznościowe itp. Rozumieją Państwo, że co do zasady nie wyświetlamy ani nie monitorujemy treści publikowanych przez użytkowników różnych narzędzi komunikacyjnych, co oznacza, że jeśli zdecydujecie się Państwo użyć tych narzędzi do przesłania dowolnego rodzaju treści na naszą stronę internetową, Państwa obowiązkiem jest używanie tych narzędzi w sposób odpowiedzialny i etyczny. Zamieszczając informacje lub korzystając w inny sposób z jakichkolwiek otwartych narzędzi komunikacyjnych, o których mowa, nie będziecie Państwo przesyłać, publikować, udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać żadnych treści, które:

i. są niezgodne z prawem, zawierające groźby, zniesławiające, obelżywe, napastliwe, poniżające, zastraszające, nieuczciwe, inwazyjne, rasistowskie lub zawierające dowolny rodzaj sugestywnego, niestosownego lub jawnego języka;
ii. naruszają jakikolwiek znak towarowy, patent, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności dowolnej osoby;
Iii. Zawierają wszelkiego rodzaju nieautoryzowane lub niezamówione reklamy;
Iiii. pozwalają się podszywać się pod dowolną osobę lub podmiot, w tym pracowników lub przedstawicieli John Maxwell Team.

Mamy prawo według własnego uznania do usunięcia wszelkich treści, które naszym zdaniem nie są zgodne z niniejszą Umową Użytkowania oraz treści, które naszym zdaniem są obraźliwe, szkodliwe, budzące zastrzeżenia, nieodpowiednie lub naruszające prawa autorskie stron trzecich lub znaki handlowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w usuwaniu takich treści. Jeśli opublikujecie Państwo treści, które usuniemy, wyrażacie Państwo zgodę na ich usunięcie i oraz na zrzeczenie się wszelkich roszczeń przeciwko nam.

h. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Państwa lub innych użytkowników naszej witryny. Jednakże wszelkie treści publikowane przez Państwa za pomocą jakichkolwiek otwartych narzędzi komunikacyjnych na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że nie naruszają praw autorskich osób trzecich ani znaków towarowych, stają się własnością John Maxwell Team i jako takie, dają nam stałą, nieodwołalną, ogólnoświatową, wolną od opłat, wyłączną licencję na reprodukcję, modyfikację, adaptację, tłumaczenie, publikowanie, publiczne wyświetlanie i/lub dystrybucję zgodnie z naszym zamierzeniem. Dotyczy to wyłącznie treści publikowanych za pośrednictwem otwartych narzędzi komunikacji zgodnie z opisem i nie odnosi się do informacji dostarczanych w ramach procesu rejestracji, niezbędnych do korzystania z naszych Zasobów. Wszystkie informacje przekazane w ramach naszego procesu rejestracji są objęte naszą polityką prywatności.

i. Zgadzają się Państwo zabezpieczyć John Maxwell Team, jej spółkę matkę i spółki powiązane oraz jej dyrektorów, kierowników, menedżerów, pracowników, darczyńców, agentów i licencjodawców, przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym rozsądnymi kosztami prawników, wynikającymi z naruszenia niniejszej Umowy Użytkowania lub niewywiązania się z jakichkolwiek zobowiązań związanych z Państwa kontem, poniesionymi przez Państwa lub dowolną inną osobę korzystającą z Państwa konta. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia ze wszelkimi roszczeniami, na podstawie których mamy prawo do odszkodowania zgodnie z niniejszą Umowy Użytkowania. W takim przypadku będziecie Państwo z nami współpracować, gdy zwrócimy się ze słuszną prośbą o taką współpracę.

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego stworzyliśmy osobną Politykę Prywatności, aby szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób zbieramy, zarządzamy, przetwarzamy, zabezpieczamy i przechowujemy Państwa dane osobowe. Nasza polityka prywatności jest objęta zakresem niniejszej Umowy Użytkowania. Aby zapoznać się z naszą politykę prywatności w całości, kliknij tutaj.

Ograniczenie Gwarancji

Korzystając z naszej strony internetowej, rozumiecie i zgadzacie się Państwo, że wszystkie dostarczane przez nas Zasoby są „takie, jakie są” i „takie, jakie są dostępne”. Oznacza to, że nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że:
i) wykorzystanie naszych Zasobów spełni Państwa potrzeby lub wymagania.
ii) korzystanie z naszych Zasobów będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
iii) informacje uzyskane przy użyciu naszych Zasobów będą dokładne lub wiarygodne, oraz
iv) wszelkie wady w działaniu lub funkcjonalności wszelkich dostarczanych przez nas Zasobów zostaną naprawione lub poprawione.

Ponadto, rozumiecie i zgadzacie się Państwo, że:

v) pobieranie lub uzyskiwanie w inny sposób wszelkich treści przy użyciu naszych Zasobów jest wykonywane według Państwa uznania i ryzyka oraz że ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody Państwa komputera lub innych urządzeń polegające na utracie danych, co może być spowodowane pobieraniem takich treści.
vi) żadne informacje ani porady, czy to wyrażone, czy dorozumiane, ustne czy pisemne, uzyskane przez Państwa od John Maxwell Team lub poprzez dowolne Źródła, które zapewniamy, nie będą gwarancjami lub spełnieniem warunków dowolnego rodzaju, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych w tej Umowie Użytkowania.

Ograniczenie Odpowiedzialności

W połączeniu z Ograniczeniem Gwarancji wyjaśnionym powyżej, rozumiecie Państwo i zgadzacie się, że wszelkie roszczenia wobec nas za korzystanie z produktów i/lub usług ograniczają się do kwoty zapłaconej przez Państwa, jeśli została zapłacona. John Maxwell Team nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub przykładowe straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Państwa w wyniku korzystania z naszych Zasobów, lub w wyniku jakichkolwiek zmian, utraty lub uszkodzenia danych, anulowania, utraty dostępu lub przestoju w pełnym zakresie, do którego ma zastosowanie obowiązujące ograniczenie odpowiedzialności.

Prawa autorskie/Znaki towarowe

Wszystkie treści i materiały dostępne w John Maxwell Team, w tym między innymi tekst, grafika, nazwa strony internetowej, kod, obrazy i logo są własnością intelektualną John Maxwell Team i są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Jakiekolwiek niewłaściwe użycie, w tym między innymi powielanie, dystrybucja, wyświetlanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści na tej stronie jest surowo zabronione, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez John Maxwell Team.

Zakończenie Użytkowania

Zgadzają się Państwo, że możemy, według naszego wyłącznego uznania, zawiesić lub zakończyć dostęp do całości lub części naszej witryny i Zasobów bez powiadomienia i z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, złamać niniejszą Umowę Użytkowania. Wszelkie podejrzane, niezgodne z prawem, nieuczciwe lub stanowiące nadużycie działania mogą być podstawą do zakończenia stosunku łączącego nas z Państwem, a także mogą być zgłoszone do odpowiednich organów ścigania. Po zawieszeniu lub rozwiązaniu naszego stosunku Państwa prawo do korzystania z Zasobów, które zapewniamy, przestanie natychmiast obowiązywać, a my zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji, które zgromadziliśmy, łącznie z danymi konta lub logowania.

Obowiązujące Prawo

Ta strona internetowa jest kontrolowana przez John Maxwell Team z naszych biur zlokalizowanych w stanie Floryda, USA. Dostęp do niej ma większość krajów na całym świecie. Ponieważ w każdym kraju obowiązuje prawo, które może różnić się od prawa obowiązującego w stanie Floryda, wchodząc na naszą stronę internetową, zgadzacie się Państwo, że statuty i prawa obowiązujące w stanie Floryda, bez względu na kolizję z Konwencją Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, będą miały zastosowanie do wszystkich spraw związanych z korzystaniem z tej witryny i zakupów jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem tej witryny.

Ponadto wszelkie działania mające na celu wykonanie niniejszej Umowy Użytkowania zostaną podjęte przed sądami federalnymi lub stanowymi znajdującymi się w stanie Floryda, USA. Wyrażacie Państwo zgodę na jurysdykcję tych sądów i zrzekacie się Państwo zastrzeżeń co do jurysdykcji, miejsca lub innych zastrzeżeń co do niedogodności takich sądów.

Gwarancja

O ILE NIGDZIE NIE WYRAŻONO INACZEJ, John Maxwell Team WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Informacje kontaktowe

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze na temat naszych Warunków świadczenia Usług, opisanych powyżej, możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem:

The John Maxwell Team
2300 N Dixie Hwy
West Palm Beach, FL 33407
USA